ShowsJENESYS ARTIST OPEN STUDIO

Chang Yoong Chia - Show - JENESYS ARTIST OPEN STUDIOExhibition view of Chang Yoong Chia's artworks.
JENESYS ARTIST OPEN STUDIO
NPO S-AIR, Sapporo, Japan
25 ~ 27 July 2008
Chang Yoong Chia - Shows - JENESYS ARTIST OPEN STUDIO
Chang Yoong Chia - Shows - JENESYS ARTIST OPEN STUDIO

Chang Yoong Chia - Shows - JENESYS ARTIST OPEN STUDIO

Chang Yoong Chia - Shows - JENESYS ARTIST OPEN STUDIO

Chang Yoong Chia - Shows - JENESYS ARTIST OPEN STUDIO

Chang Yoong Chia - Shows - JENESYS ARTIST OPEN STUDIO

A special thanks to the following people who made my residency a fruitful and enjoyable one: from NPO S-Air: Hisashi Shibata, Takashi Homma, Mami Odai, Fuyuka Shindo & Emi Uemura, from ICC: Mari Hayata; from Japan Foundation Tokyo: Etsuko Yamada, from Jenesys Program: Aki Hoashi, from Japan Foundation Kuala Lumpur: Kyoko Kugai, Masaya Shimoyama, Seiya Shimada and all the participants of my Quilt of the Dead workshops in Sapporo, Japan: Mai Takahashi, Yoko Morimoto, Yoko Oda, Ayumi Hayasaka, Shino Hisano, Yoshie Kodama, Kyoko Kikuchi, Reiko Ogawa, Ryotaro Kobayashi, Hiroko Takii, Tomoko Chiba, Kazunori Watanabe, Nanako Kashimi, Yukiko Kubo, Tsurumi, Nanae Fukumura, Fumie Ando, Yoshie, Keiko Shimuzu, Yoko, Ayako Okada.